Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro osoby se zdravotním postižením Kokory > Veřejný závazek - Domov osoby zp

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný závazek

Zařízení sociálních služeb

Centrum Dominika Kokory, p. o.

Adresa:  Kokory 54, 751 05  KOKORY
Druh služby:  Domov pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita:  63 uživatelů
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Základní činnosti

dle § 48 zákona č.206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

a)   poskytnutí ubytování,
b)   poskytnutí stravy,
c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)   sociálně terapeutické činnosti,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí.

Cílová skupina

Centrum Dominika Kokory, p. o., poskytuje službu dospělým (nad 26 let) mentálně postiženým ženám i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické  a smyslové), ženám mobilním i imobilním. Horní věková hranice je neomezena.

Mentální postižení

 • lehká mentální retardace IQ 50-69, F 70 (odpovídá mentálnímu věku 9 – 12 let)
 • středně těžká mentální retardace IQ 35-49, F 71 (odpovídá mentálnímu věku 6 – 9 let)
 • těžká mentální retardace IQ 20 – 34, F 72 (odpovídá mentálnímu věku 3 – 6 let
 • nespecifikovaná mentální retardace IQ 85 – 69, F 78 (postižení nebylo mentální, ale je získané v prostředí)
 • Nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, kterou zajišťují odborní pracovníci různých profesí.

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Poslání  organizace

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora v soběstačnosti uživatele, zapojení do aktivizační činnosti, vytvoření podmínek rodinného prostředí a snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života.

Cíle

Cílem je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např.chráněné bydlení).

U uživatelek v pokročilém věku zajistit důstojný život, bezpečí a kvalitní úrověň služby.

Dalšími cíli jsou

 • nekonfliktní soužití mezi uživateli
 • zajistit kvalitní úroveň služby
 • zajištění maximální bezpečnosti uživatelů
 • pomoc při využití volného času
 • informovanost uživatelů o vlastních právech
 • vzhledem k závažným zdravotním stavům je potřeba zachovat střední zdravotnický personál v zařízení
 • zachovávat a rozvíjet důstojný život

Principy

Služby poskytované v Centru Dominika Kokory, p.o.  se provádí pomocí následujících principů:

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • týmová spolupráce všech úseků
 • ochota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní prostředí pro zaměstnance
 • princip dodržování diskrétnosti
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • vzdělání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele