Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Chráněné bydlení Dřevohostice > Sociální péče v chráněném bydlení Dřevohostice

Sociální péče v chráněném bydlení Dřevohostice

V rámci sociální péče zajišťujeme uspokojení nejen fyziologických potřeb klientů, ale jde nám také o rozvoj sebeúcty, seberealizace, udržování kontaktů klientů, zachování a rozvíjení důstojného, aktivního a smysluplného života. Sociální péče v chráněném bydlení vychází z individuálních požadavků a potřeb klientů.

V souladu se zákonem o sociálních službách zajišťujeme klientům následující činnosti

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti – např. běžný úklid pokojů a společných prostor, generální úklid, pomoc při stěhování, malování a běžné údržbě pokojů, dohled nad čerstvostí skladovaných potravin, podpora při péči o domácího mazlíčka apod.
  • pomoc při údržbě domácích spotřebičů – např. podpora za účelem bezpečné obsluhy spotřebičů, zaškolování v bezpečnostních předpisech a jejich dodržování
  • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami – např. podpora při sepisování nákupu, asistence při nákupu, pomoc při hospodaření s finanční hotovostí, vyúčtování financí

Každý klient se dle svých možností a schopností podílí na chodu domácnosti. Podpora ze strany organizace je směřována zejména do oblasti úklidu domácnosti, údržby domácích spotřebičů v rozsahu jejich omytí, praní a udržování pořádku v osobních věcech, nakupování.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – např. podpora při vyhledávání kontaktů, jejich zprostředkování, hledání jiné formy bydlení, podpora při orientaci ve městě, podpora při udržování kontaktů (dopisy apod.)
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – nácvik telefonování a obsluhy telefonu, počítače, nácvik přípravy stravy, servírování a stolování, nácvik výměny ložního prádla, třídění prádla, sušení a žehlení, nácvik dodržování léčebného režimu, samostatného užívání léků, podpora při dodržování pravidel chráněného bydlení
  • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – podpora a pomoc pracovníka při snaze o získání či doplnění vzdělání
  • podpora v oblasti partnerských vztahů – podpora uživatele v oblasti partnerských a mezilidských vztahů, podpora v oblasti řešení sexuálních potřeb
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu – pomoc při utváření představy o pracovních návycích, pomoc s hledáním práce, sepsáním životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, pomoc s orientací v oblasti pracovního trhu a zákoníku práce

Klienti se zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci individuálního plánování. Podpora je směřována do oblasti péče o domácnost, hospodaření s finančními prostředky, nakupování, získávání nových znalostí a poznatků ze života, čtení, psaní, trénování paměti, pohybové aktivity. Klienti budou podporováni ve využívání veřejných služeb dostupných v daném regionu.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
  • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – podpora při vyhledávání služeb v místě bydliště i jinde, podpora ve využívání služeb – např. kadeřník, pedikúra, cvičení, knihovna apod., pomoc s vyhledáváním informací na internetu, nácvik cestování MHD, autobusem a vlakem
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – podpora při písemné, telefonické i ústní komunikaci s rodinou a blízkými osobami, při organizování společných výletů, kulturních akcí, podpora při přípravě na výlet či pobyt mimo chráněné bydlení

Klienti jsou zapojeni do komunity obce, bydlí v běžné zástavbě. Chodí nakupovat do obchodů, využívají běžně dostupné služby (holičství, pedikúra, restaurace, cukrárny, divadla, bazén apod.), docházejí do ordinace lékaře, využívají hromadnou dopravu. Mají možnost účastnit se společenských akcí v obci i mimo ni (oslavy, sportovní klání, trhy apod.) Klienti jsou podporováni v navazování a udržování přirozených kontaktů a vazeb.

 • sociálně terapeutické činnosti – podpora např. při sázení rostlin, práci na zahradě, příprava výzdoby společných prostor, příprava společenských událostí (narozeniny, svátky, Vánoce apod.), podpora při plánování běžných denních aktivit dle individuálních potřeb uživatele, pomoc při plánování volného času, konzultace aktivit, podpora vzájemné výměny zkušeností uživatelů, podpora při řešení rizikových situací – jak je minimalizovat a předcházet jim.

Nabízené sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo alespoň k udržení sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Klientům je poskytována podpora při nácviku samostatného života, podpora a nasměrování v různých životních situacích, v orientaci v místě bydliště i okolí, v začleňování do občanských aktivit, v upevňování etikety, společenského chování apod.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – např. podpora při jednání na úřadech, při jednání s rodinou, opatrovníkem, seznámení uživatele s jeho právy a podpora při uvědomování si a uplatňování práv (vyřízení reklamace, podpis či odstoupení od smlouvy, porozumění dokumentům apod.)
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc s úhradou poplatků, vyřizováním slev, s vypsáním tiskopisů, s hledáním lékaře, při jednání v různých institucích – pošta, banka apod.

Klíčový pracovník je ve spolupráci se sociální pracovnicí nápomocen při zajišťování osobních záležitostí klienta, zejména při komunikaci na úřadech, u soudu, s opatrovníkem apod. Zařízení hájí zájmy a práva klientů, napomáhá při řešení jejich problémů a stížností.

 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.

Klientům je zajišťována potřebná podpora při provádění hygieny, a to v takovém rozsahu a takovým způsobem, v jakém ji potřebují. Hygiena zahrnuje nejen osobní hygienu – očistu těla, čištění zubů či zubní protézy, ale také úpravu zevnějšku, péči o vlasy a nehty či pomoc při použití WC.

Úhrada za poskytovanou péči je stanovena sazbou 60,-- Kč/hodinu. Uživatel platí za kalendářní měsíc částku ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění úkonů a tato je splatná do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž byly úkony poskytnuty.

Jestliže je uživateli poskytována podpora ve výše uvedených úkonech individuálně, je účtována maximální částka stanovená poskytovatelem (tzn. 60,-Kč za hodinu). V případě skupinových aktivit (např. doprovod dvou a více uživatelů na kulturní či společenskou akci, společný úklid, podpora při vaření společného jídla apod.) je částka úkonu poměrně rozdělena mezi všechny přítomné uživatele.