Pravidla návštěv

01. 03. 2021
Pravidla návštěv a vycházek v našem zařízení
1. návštěvy
v zařízeních domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě upraveny krizovým opatřením vyhlášeným pod č. 132/2021 Sb.

Návštěvy uživatelů lze připustit pouze za podmínky, že
  • osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru      SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem
  • podmínka podrobení se POC testu se nevztahuje na
  1. osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
  3. osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
Nadále zůstává zachována výjimka, kdy není nezbytné ani jedno z výše uvedeného, a to pro návštěvy uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek:
  • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],
  • při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
Příslušné krizové opatření zde: https://1url.cz/EKtmK.
 
2. vycházky 

nařizuje se všem poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, byly splněny tyto podmínky
  • vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny – umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů – tento postup se neuplatní u uživatelů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Příslušné krizové opatření zde: https://1url.cz/2Ktmu.