Chráněné bydlení Dřevohostice

Cílem této služby je poskytovat uživatelům takovou míru podpory, jakou potřebují pro zachování a rozvoj jejich samostatnosti v sebeobsluze, praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých osob a vedli plnohodnotný život jako jejich vrstevníci.

Cílová skupina Chráněného bydlení Dřevohostice

Cílovou skupinou Chráněného bydlení v Dřevohosticích jsou:
  • mobilní osoby s mentálním postižením ve věku 19 - 64 let, které potřebují nízkou nebo střední míru podpory
  • uživatelé, kteří dosáhli věku 64 let, mohou službu chráněného bydlení využívat nadále, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti služby.

Poslání Chráněného bydlení Dřevohostice

Poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením, kteří ji potřebují v každodenním životě, vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj jejich samostatnosti, uplatnění svobodné vůle a přijetí zodpovědnosti za vlastní život s důrazem na jejich důstojnost a soukromí.

Kapacita Chráněného bydlení Dřevohostice

Kapacita Chráněného bydlení v Dřevohosticích je 6 uživatelů. 

Sociální péče 

V rámci sociální péče zajišťujeme uspokojení nejen fyziologických potřeb klientů, ale jde nám také o rozvoj sebeúcty, seberealizace, udržování kontaktů klientů, zachování a rozvíjení důstojného, aktivního a smysluplného života. Sociální péče v chráněném bydlení vychází z individuálních požadavků a potřeb klientů.

V souladu se zákonem o sociálních službách zajišťujeme klientům následující činnosti:

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Sociální pracovnice - vedoucí úseku sociální péče Dřevohostice
Petra Stoklásková
top