Akce "Setkávání se" v Olomouci

02. 02. 2024
V terminologii sociálních služeb, věnujících se přípravě osob s mentálním postižením na běžný život v Chráněném či Podporovaném bydlení, se začal v posledních letech nově objevovat pojem „Empowerment“. V překladu se jedná o posilování, zmocnění, zplnomocnění, delegování pravomocí, zvyšování zodpovědnosti. Jde o proces předávání a přijímání moci a zodpovědnosti. Centrum Dominika Kokory vede své zaměstnance sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v duchu právě tohoto přístupu, jehož výsledkem je samostatný, aktivní a odpovědný člověk. Cesta k uskutečňování jeho principů není jednoduchá a přechod z institucionálního prostředí do běžného života komunity sebou nese přijetí celé řady přirozených rizik z pohledu intaktních (nepostižených) osob.
Rozvoj kompetencí osob s mentálním postižením probíhá v několika krocích a etapách. Jedním z těchto kroků je již výše zmíněné vyhodnocení potencionálního rizika jako přiměřeného a nechat člověka danou situaci zažít. Příkladem tohoto může být i navazování kontaktů, přátelství s jinými lidmi nebo klienty z jiných zařízení v běžném prostředí kavárny, restaurace nebo v rámci jiných společenských událostí. Každý první pátek v měsíci pořádá organizace SPOLU Olomouc v bezbariérové restauraci Kateřinská 10 v Olomouci pro své klienty a veřejnost „Setkávání se“, jehož cílem je potkat se a seznámit s novými lidmi, popovídat si a uplatnit v praxi naučené dovednosti. Z pohledu rozvoje samostatnosti tvoří toto nedílnou součást přípravy na běžný život mimo instituci.
Centrum Dominika Kokory, p. o. využilo tohoto pozvání a dne 2. 2. 2024 poskytlo v odpoledních hodinách adekvátní míru podpory a pomoci klientům dle jejich individuálních potřeb při cestování do Olomouce, orientaci v neznámém prostředí a uplatnění komunikačních dovedností v rámci rozhovorů s klienty z Chráněného bydlení Drahanovice, Uničov a s klienty, kteří navštěvují organizaci SPOLU. Během výměny informací došlo k vzájemnému  pozvání na různé společenské akce a k diskuzím o bydlení a samostatném zvládání všedních denních aktivit.
Přínos tohoto setkávání spatřujeme pro naše klienty v postupném odbourávání závislosti na poskytované službě a změně úhlu pohledu na zvládnutí některých aktivit s minimální mírou podpory. Jednoduše řečeno, pokud má klient možnost zažít úspěch, přenese svou zkušenost i do dalších aktivit souvisejících s přípravou pro Chráněné bydlení.
 
top